เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องเเจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์) แบบคำขอรับใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภท 2 คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (แบบ สอ.1.) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำร้องขออนุญาตใช้เสียง (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ขร.1) การขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร